1802 bezems_1206 kl.jpg

Klachtenregeling

Op de Noorderhoeve doen we ons best om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er iets misgaan of kun je ergens ontevreden over zijn. Je kunt dan een beroep doen op de klachtenregeling van de Noorderhoeve. Vul als eerste het formulier in dat je hier kunt downloaden of haal een formulier op bij het secretariaat van de Noorderhoeve. Hieronder kun je lezen, waar je vervolgens met jouw klacht terechtkunt en wat er dan (wettelijk) is geregeld. Er zijn meerdere mogelijkheden opgesomd. 

 

1) De klacht indienen bij de Noorderhoeve

Indien je hiertoe bereid bent, wordt er binnen de Noorderhoeve naar een oplossing gezocht. Dit gebeurt door bespreking van de klacht met jouw persoonlijke begeleider of diens leidinggevende. Indien je er met hen niet uitkomt, kun je je tot de bestuurder wenden. De reactietermijn op een klacht is zes weken.

 

2. De klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen bij het verhelderen en oplossen van de klacht. Hij/zij bespreekt met jou welk stappen er genomen kunnen worden en ondersteunt je ook bij het nemen van die stappen. Ook kan de vertrouwenspersoon een gesprek regelen met de betrokkenen en tijdens dit gesprek jouw belangen behartigen. Alles wat jij met de vertrouwenspersoon bespreekt, is vertrouwelijk. De naam en het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon kun je opvragen via: secretariaat@noorderhoeve.nl. Let op: val jij onder de Jeugdwet? Dan krijg je een vertrouwenspersoon toegewezen vanuit het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp). De gegevens van jouw vertrouwenspersoon kun je dan opvragen via: info@akj.nl

 

3. De klacht voorleggen aan de cliëntondersteuning van het zorgkantoor

Iedere cliënt heeft recht op de hulp van een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner staat naast de cliënt, denkt mee en betrekt waar mogelijk het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in de buurt van de cliënt. Op de website van het zorgkantoor staat informatie over de cliëntondersteuning. Je kunt zelf kiezen van wie je cliëntondersteuning wilt ontvangen. Vervolgens kun je rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Kijk op de website van jouw eigen zorgkantoor of ga naar www.zorgbelang-nederland.nl of www.mee.nl.

 

4. De klacht voorleggen aan Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)

Cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers kunnen een klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Deze functionaris kan bij formele klachten ingeschakeld worden voor het onderzoeken van de klacht om deze langs de weg van bemiddeling op te lossen. De formele klacht kan per e-mail bij de klachtenfunctionaris van het LSR worden ingediend. Als je een klacht indient, wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. De klachtenfunctionaris van het LSR zal de klachtprocedure vervolgens in afstemming met jou plannen, waarbij wettelijke termijnen het uitgangspunt vormen voor een vlot verloop van de procedure. Je kunt je klacht per e-mail richten aan Jenny Dirks, de klachtenfunctionaris van het LSR. E-mail: j.dirks@hetlsr.nl.

 

5. Bemiddeling aanvragen van een onafhankelijke deskundige

Indien je hiertoe bereid bent, kan in goed overleg een of andere vorm van bemiddeling worden ingericht. Een onafhankelijke deskundige verleent hulp om partijen die met elkaar in conflict zijn tot elkaar te brengen en tot een oplossing te komen. Bij de Noorderhoeve zijn zowel intern als extern mensen bekend die als bemiddelaar kunnen worden gevraagd.

 

6. De klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Raphaëlstichting

Je kunt besluiten tot het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Raphaëlstichting, bij welke commissie de Noorderhoeve is aangesloten. Jouw klacht wordt bekend gemaakt bij de bestuurder van de Noorderhoeve (de beklaagde). De beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk verweer in te dienen bij de klachtencommissie, waarvan de indiener een afschrift ontvangt. 
De klachtencommissie streeft ernaar binnen tien weken aan te geven wat haar oordeel is. Zij kan – om tot een oordeel te komen – tot een hoor-wederhoor van partijen overgaan. Op basis van dit oordeel brengt zij advies uit aan de bestuurder  van de Noorderhoeve.
 Klik hier voor het ‘Reglement behandeling klachten cliënten’ (pdf). Adres: Secretariaat Raphaëlstichting, t.a.v. klachtencommissie, Postbus 28, 1870 AA Schoorl.

 

7. De klacht indienen bij de onafhankelijke landelijke geschillencommissie

De onafhankelijke landelijke geschillencommissie van de VGN/Actiz bestaat uit een voorzitter (rechter/jurist) met twee deskundige onafhankelijke leden. De geschillencommissie is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen, alsmede een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot en met een totaalbedrag van € 25.000,–. De commissie doet dit door in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen.

De commissie zetelt in Den Haag maar gaat regionaal werken. Als het voor de cliënt onoverkomelijk is om naar de regionale zittingplaats te komen, kan de commissie ook op verblijfslocatie van de cliënt komen. Meer info: www.degeschillencommissiezorg.nl.